Regulamin i FAQ

 

FAQ

Kto może skorzystać z ofert szkoleń, dostępnych na stronie?
Każdy – zarówno osoba indywidualna, jak i instytucja, czy firma.

Czy aby skorzystać z bezpłatnych szkoleń, trzeba przedstawić jakieś dokumenty?
Nie, wystarczy zarejestrować się na stronie.

Nigdy nie odbywałem szkolenia przez Internet, czy mogę liczyć na pomoc i instrukcję, w jaki sposób odbyć szkolenie?
Oczywiście, wystarczy, że do nas napiszesz, a nasi konsultanci przeprowadzą Cię przez całe szkolenie krok po kroku.

Czy szkolenie kończy się jakimś egzaminem?
Wszystkie szkolenia zawierają moduły sprawdzające wiedzę (np. testy) i wymagają aktywności uczestników. Nie przeprowadzamy żadnych egzaminów, ale trzeba zdobyć wymagany procent aktywności i zaliczyć testy sprawdzające, aby zakończyć z sukcesem szkolenie.

Czy szkolenie odbywa się w całości przez Internet, czy trzeba będzie gdzieś pojechać, aby odbyć część zajęć lub zdać egzamin?
Szkolenia i testy sprawdzające w przypadku szkoleń w wersji e-learning odbywają się w całości przez Internet. Nie trzeba nigdzie jeździć.

Czy muszę dysponować jakimś konkretnym programem komputerowym, aby odbyć szkolenie?
Nie, wystarczy Ci łącze internetowe.

Czy po szkoleniu otrzymam jakiś certyfikat poświadczający, że odbyłem takie szkolenie?
Oczywiście, wyślemy Ci drogą pocztową zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czy na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia, będzie informacja, że było to szkolenie e-learningowe?

Nie, zaświadczenie nie zawiera informacji o trybie szkolenia i niczym nie różni się od zaświadczeń wydawanych po ukończeniu szkoleń stacjonarnych.

 

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: IWMnews.pl, jest firma Cube Piotr Janiszewski z siedzibą w Gdańsku, adres:  ul. Płocka 10 lok. 2, 80-180 Gdańsk,  NIP 8222100249, REGON 141461230

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego pełną akceptacją, jak również z regulaminem uczestnictwa w kursach, szkoleniach i warsztatach i jego pełną akceptacją.

2. Kupującym może być każda osoba fizyczna oraz osoba prawna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy na zakup usług i produktów oferowanych przez firmę Cube Piotr Janiszewski.

 

 

 

Janiszewski.

4. Wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie lub przysłanie drogą e-mailową zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy na zakup szkolenia.

 

FORMULARZE I ZAMÓWIENIA

5. Wypełnione formularze zgłoszenia na szkolenie i e-maile są przyjmowane poprzez:

a) stronę internetową IWMnews.pl oraz pocztę elektroniczną info@IWMnews.pl, janiszewscy@janiszewscy.pro 24 godziny na dobę przez cały rok

b) telefonicznie pod numerem 661505723 w godzinach pracy sekretariatu.

6. Zamówienia będą realizowane tylko na terenie Polski.

7. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do realizacji usługi. Wnioski niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Wniosek taki może zostać anulowany przez Sklep, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 7 dni roboczych od daty wypełnienia wniosku.

8. Firma Cube Piotr Janiszewski zobowiązuje się potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną.

9. Po potwierdzeniu zamówienia Kupujący dokonuje płatności najpóźniej w ciągu 48 godzin od potwierdzenia lub zgodnie z terminem podanym na fakturze pro forma. Kupujący może także uiścić opłatę za szkolenie bezpośrednio przy składaniu zamówienia (nie czekając na jego potwierdzenie), korzystając z płatności elektronicznych. W przypadku skorzystania z płatności elektronicznych, Kupujący otrzyma potwierdzenie otrzymania wpłaty, które jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

10. Wszelkie zmiany terminów szkoleń i wiążące się z tym opłaty reguluje Regulamin szkoleń.

11. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w

przypadku:

a) zalegania przez Klienta z płatnościami za usługi w firmie Cube Piotr Janiszewski

b) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu

zamówienia,

c) braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem

e- mail,

d) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,

e) uznania przez firmę Cube Piotr Janiszewski, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w sklepie, podszywania się pod inną osobę.

 

PŁATNOŚCI

12. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione usługi:

a) płatność przelewem. Płatność należy uregulować na numer rachunku podany na fakturze lub w e-mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia.

b) poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem PayU S.A.

13. Wysokość opłaty za produkt podawana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony (dz. U. Nr 22 poz. 27.1 z dnia 31 marca 2000 r.). Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia, które jest równoznaczne z zawarciem umowy. Prośbę o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres e-mail: info@lIWMnews.pl lub janiszewscy@janiszewscy.pro

15. Firma Cube Piotr Janiszewski gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w prośbie o odstąpienie od umowy.

16. Bezkosztowe rozwiązanie umowy możliwe jest o ile zostanie dokonane minimum na 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie pobrana będzie opłata zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w kursach, szkoleniach i warsztatach.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

17. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  jest Firma Cube Piotr Janiszewski .

18. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie procesu zamawiania usługi, przetwarzane są przez firmę Cube Piotr Janiszewski w celu realizacji zamówienia.

19. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

 

KONTAKT I REKLAMACJE

20. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać pocztą elektroniczną na adres: info@IWMnews.pl, janiszewscy@janiszewscy.pro

21. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

22. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

Cube Piotr Janiszewski

Ul. Płocka 10/2

80-180 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej: info@IWMnews.pl, janiszewscy@janiszewscy.pro

23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Firma  Cube Piotr Janiszewski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie IWMnews.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

25. Firma Cube Piotr Janiszewski zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności usług znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.

26. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

27. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin uczestnictwa w kursach, szkoleniach i warsztatach.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH, SZKOLENIACH I WARSZTATACH

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach, których organizatorem jest firma  Cube Piotr Janiszewski (do której należy marka Instytut Wolnej Myśli).

2. Zgłaszającym jest osoba, która zawiera umowę telefonicznie lub przesyłając zgłoszenie e-mailem lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie IWMnews.pl

3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.

4. Szkolenia są organizowane w zakresie, formach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić uczestnikom dodatkowe świadczenia pod warunkiem, że zostały umieszczone w ofercie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 4 uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji szkolenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Uczestników.

8. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów, z praktyką w danej dziedzinie na podstawie autorskich programów tworzonych w oparciu o doświadczenie zawodowe  i potrzeby Uczestników szkoleń.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

 

ROZDZIAŁ II

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH

§ 2

Rezerwacja i przyjmowanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w następujący sposób:

a) poprzez formularz zamieszczony na stronie IWMnews.pl

b) pocztą elektroniczną;

c) telefonicznie;

2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia, wg terminu zamieszczonego w ofercie. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą organizatora.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z form określonych w pkt. 1

4. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat za szkolenie.

5. Za termin wpłaty przyjmuje się datę jej wpływu do Organizatora.

6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w szkoleniu i staje się wiążącą umową obowiązująca po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu szkolenia przez Organizatora. Wysłanie zgłoszenia zobowiązuje Zgłaszającego do uiszczenia opłaty za szkolenie.

§ 3

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu.

2. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia do siedziby firmy Cube Piotr  Janiszewski pisemnej formy rezygnacji. Dopuszczalna jest też rezygnacja e-mailowa wysłana na adres info@IWMnews.pl, janiszewscy@janiszewscy.pro

4. W przypadku złożenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów.

5. Przy rezygnacji do 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający zapłaci 50% opłaty za szkolenie, za każdego zgłoszonego przez siebie uczestnika.

6. W przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie, za każdego zgłoszonego przez siebie uczestnika.

7. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, bez złożenia wcześniej rezygnacji, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie. Wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.

8. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.

9. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest w ciągu 7 dni wyznaczyć kolejny termin szkolenia

10. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora i nie wyznaczenia kolejnego terminu w okresie wskazanym w pkt. 9, Organizator zobowiązany jest zwrócić wpłaconą przez Zgłaszającego na to szkolenie kwotę, w całości.

11. Zwrot wpłaconej przez Zgłaszającego kwoty realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Zgłaszającego.

 

 § 4

Warunki zaliczenia szkolenia

1. Certyfikat ukończenia szkolenia zostaje wydany wyłącznie osobom, które zaliczyły szkolenie.

2. Zaliczenia szkolenia dokonuje każdorazowo trener prowadzący szkolenie, oceniając indywidualną pracę każdego uczestnika, na podstawie:

a) Obecności na minimum 80% zajęć i aktywności uczestnika w przypadku szkoleń stacjonarnych.

b) Oceny zadań, aktywności i wyników testów (quizów) na poziomie minimum 80%, na skali 0-100%, w przypadku szkoleń e-learning.

2. Jeśli szkolenie nie zostanie zaliczone z winy uczestnika, ma on prawo do ponownego wzięcia udziału w tym samym szkoleniu celem jego zaliczenia. Uczestnik może wybrać jeden z poniższych sposobów zaliczenia szkolenia:

a) Ponowny udział w całym szkoleniu po opłaceniu jego kosztów w 100%.

b) Ponowny udział w szkoleniu trwającym połowę czasu całego szkolenia, którego uczestnik nie zaliczył, po opłaceniu 50% kosztów całego szkolenia.

ROZDZIAŁ III

FINANSE

 

§ 5

Odpłatność za szkolenie

1. Szkolenia organizowane przez firmę  Cube Piotr Janiszewski są odpłatne lub nieodpłatne, a cena każdego szkolenia ustalana jest odrębnie.

2. Warunkiem koniecznym do wpisania osoby na listę uczestników jest dokonanie wpłaty minimum 40% kosztów szkolenia.

3. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na konto  firmy  Cube Piotr Janiszewski

4. Wpłaty za szkolenie należy dokonać najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaconej kwoty na koncie organizatora.

5. W przypadku nie wpłacenia kwoty przez osobę zgłaszającą się na szkolenie, w terminie określonym w pkt. 4, firma  Cube Piotr Janiszewski zastrzega sobie możliwość skreślenia jej z listy uczestników.

6. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora lub z powodu braku miejsc opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Zgłaszającego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

INFORMOWANIE O SZKOLENIACH

 

§ 6

Przekazywanie informacji o szkoleniach

1. Przekazywanie informacji dotyczących szkoleń odbywa się poprzez: umieszczenie komunikatu na stronie internetowej IWMnews.pl, wysyłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym, drogą elektroniczną komunikatów o szkoleniach, telefoniczne, faksem.

 

 

ROZDZIAŁ V

UWAGI ORGANIZACYJNE

§ 7

Techniczna strona szkolenia

1. 15 minut przed wyznaczoną godziną każdego szkolenia pracownik firmy Cube Piotr Janiszewski pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności, wydania materiałów szkoleniowych.

2. Na koniec każdego szkolenia Uczestnik ma prawo pisemnie wyrazić swoją opinię na temat szkolenia, na przygotowanym przez firmę Cube Piotr Janiszewski formularzu.

4. Formularz można pobrać wraz z innymi materiałami szkoleniowymi w czasie określonym w pkt. 1.

 

§ 8

Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia

1. W ramach opłaty każdy uczestnik szkolenia ma zagwarantowane świadczenia określone szczegółowo w ofercie danego szkolenia.

2. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie i zakwaterowanie spoczywają na uczestniku szkolenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej IWMnews.pl

2. Firma Cube Piotr Janiszewski zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej IWMnews.pl